Palvelut

Palvelut voivat olla kertaluonteisia, lyhytkestoisia koulutuksia ja konsultaatiokäyntejä tai pidempään kestäviä ja laaja-alaisempia kehittämisprosesseja.

Potilaiden siirto- ja avustamistaidot -koulutus ja konsultointi
Potilaiden avustaminen jokapäiväisissä toimissa on oleellinen osa hoitotyötä. Potilasta pyritään aktivoimaan mahdollisimman paljon, koska tämä edistää kaikin tavoin hänen terveyttään. Potilassiirron työtavat vaikuttavatkin sekä hoidon laatuun että hoitohenkilökunnan kuormittumiseen. Siirto- ja avustamistaidon oppii parhaiten kokemuksen kautta ja kokemusta saa vain harjoittelemalla.

Koulutuksen kesto, tarkennettu sisältö, ajankohta ja paikka suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan.

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-koulutus
Ergonomiakortti määrittää potilassiirtojen turvalliseen hallintaan vaaditun tieto- ja taitotason antaen suuntaviivat potilassiirtojen opetukseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla, huomioi työturvallisuuslain vaatimukset, todentaa avustajan ammattitaidon, herättää sosiaali- ja terveysalan työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota henkilöstön turvallisuusosaamiseen ja edistää koulutuksen vaikuttavuutta.

Korttikoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Koulutuskokonaisuus sisältää verkkotehtävät, lähiopetuksen (16 tuntia) sekä osaamisen todentavat kokeet.

Hoitotyön fyysisten riskien hallintamallin prosessikonsultointi
Hoitotyön fyysisten riskien hallintamalli pureutuu hoitotyön kuormittavuudesta aiheutuviin ongelmiin. Se on yhteistyössä kirjattu, oman työpaikan turvallisuutta edistävä toiminnan kuvaus, jota päivitetään säännöllisesti. Fyysisten riskien hallintamalli auttaa osaltaan työpaikan johtoa saamaan turvallisuuteen pyrkivä toiminta hallintaan sekä luomaan turvallisia ja terveellisiä toimintatapoja. Mallin avulla tuetaan turvallisuuskulttuuria, joka helpottaa hoitotyön tekijöitä heidän fyysisesti ja henkisesti kuormittavassa tehtävässään.

Prosessikonsultoinnilla ohjataan työntekijöistä, esimiehistä ja organisaation johdosta koostuvan pienryhmän työskentelyä työyksikön riskien hallintamallin laatimisessa.